Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: TRƯỜNG MN XUÂN GIANG    
Chương:    
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐẾN QUÝ  IV NĂM 2021
(Dùng cho tổ chức cấp trên và đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ)
 
Số TTNội dungDự toán nămƯớc thực hiện quý IVSo sánh (%)
Dự toánCùng kỳ năm trước
ADự toán thu nguồn khác (nếu có)    
1Thu hội phí    
2Thu từ đóng góp của tổ chức, cá nhân    
3Thu khác( Tiền ăn, cô nuôi, trực trưa)                  -                         -     
BDự toán chi ngân sách nhà nước  3,258,875,000     3,258,875,000 Tăng 1,17%
IChi thường xuyên  3,258,875,000     3,258,875,000 Tăng 1,17%
1Chi quản lý hành chính                       -     
 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ    
2Nghiên cứu khoa học    
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ    
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở    
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề  3,258,875,000     3,258,875,000 Tăng 1,17%
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
5Chi bảo đảm xã hội    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
6Chi hoạt động kinh tế    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao    
 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên    
IIChi Chương trình mục tiêu    
1Chi Chương trình mục tiêu quốc gia    
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)    
2Chi Chương trình mục tiêu    
 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)    
IIIChi từ nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân    
 Nhiệm vụ A    
 Nhiệm vụ B    
     
 
  Xuân Giang, ngày 11  tháng 01 năm 2022
 Thủ trưởng đơn vị 
      
      
  Hoàng Thị Thảo