Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

          Căn cứ  Điều  4 điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/01/2011 và Quy định số 45-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng. Thực hiện Quyết định số: 143-QĐ/HU ngày 06/01/2022 của Huyện ủy Huyện Nghi Xuân về chuẩn y kết nạp đảng viên.

          Được sự đồng ý của Đảng uỷ xã Xuân Giang, Chi bộ trường Mầm Non Xuân Giang đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phan Thị Thanh Hoa - Giáo viên trường Mầm Non Xuân Giang vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hình ảnh 1( Lễ chào cờ)

          Cấp ủy Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng chí Phan Thị Thanh Hoa đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên Trần Thị Thanh Loan chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Phan Thị Thanh Hoa trong thời gian đảng viên dự bị.   

          Hình ảnh 2 ( ĐC cấp ủy trao quyết đinh và bí thư chi bộ quán triệt)

          Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới Phan Thị Thanh Hoa đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.                

 Hình ảnh 3 ( Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ)

Hình ảnh: Đảng viên mới nhận quyết định

Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                                         Người viết : Trần Thị Thu Hương